%FLASH%
MICHEL POLNAREFF - ZE (RE)TOUR EPISODE 2 par / by Gert-Peter BRUCH
Palais Omnisport de Bercy, Paris - 03/03/2007
www.gertonline.com
All pictures by Gert-Peter Bruch
gp.bruch-escales@hotmail.fr
#B6B0B0
#000000
#FFFFFF
#5E5E92
#C083C0
#807676
.jpg